ประกาศ

เปิดระบบ 2 วัน เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันพุธที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 24.00 น.

กรณีที่ไม่มีหรือไม่ทราบ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือสั่งการ

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
กรุณาป้อนรหัสป้องกันความปลอดภัยตามที่ปรากฏด้านล่าง
โหลดใหม่
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 247 0901-19 ต่อ 13011, 13012 และ 15017 โทรสาร 02 245 9880
All site contents copyright © 2012