ประกาศ

การเข้าใช้งานระบบในส่วนของ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศอ.ปส.อ./เขต
ให้ใช้รหัสผ่านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป
สำหรับ ศอ.ปส.อ./เขต ที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ให้ติดต่อ ศอ.ปส.จ./กทม.
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
กรุณาป้อนรหัสป้องกันความปลอดภัยตามที่ปรากฏด้านล่าง
โหลดใหม่
 
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 247 0901-19 ต่อ 1303, 1304 และ 1513 โทรสาร 02 245 9880
All site contents copyright © 2012